MISSIE EN VISIE

  MISSIE

  “Het leveren van maritieme veiligheid (safety & security) in het Caribisch gebied door opsporing, toezicht (handhaving) en dienstverlening.”

  VISIE

  “Vanaf 2020 geeft de Kustwacht op basis van een actueel omgevingsbeeld invulling aan haar missie d.m.v. Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP).”

  STRATEGIE

  Onder deze visie liggen vijf pijlers die de komende jaren verder worden uitgewerkt. Deze zijn:

  1. de basis van de Kustwacht verder op orde brengen;
  2. het inrichten van een moderne informatiehuishouding en –organisatie voor het realiseren van een actueel omgevingsbeeld;
  3. het verder versterken van IGP;
  4. borging maritieme opsporing;
  5. het verder bouwen aan een operationeel en financieel duurzame Kustwacht.

  KERNWAARDEN

  ernwaarden staan aan de basis van de identiteit van de Kustwacht en zijn het cement tussen de bouwstenen van de kustwachtorganisatie. Daarom zijn kernwaarden van groot belang om te kunnen handelen in lijn met de missie en visie van de Kustwacht.

  De kernwaarden zijn:

  • wij zijn integer, professioneel en betrokken;
  • wij handelen transparant, onafhankelijk en zonder aanziens des persoons;
  • wij respecteren en handhaven de Wet en treden in beginsel de-escalerend op.op.

  INTEGRITEIT

  Integriteit betekent dat je eerlijk en betrouwbaar bent en geen verborgen agenda hanteert. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Het is een waarde die belangrijk is in alle contacten die we onderhouden, intern en extern de Kustwacht. Je bent integer bij wat je tegen de mensen zegt, maar ook integer in de besluiten die je over mensen neemt. Wees je er van bewust dat je als Kustwachter een voorbeeldfunctie hebt en straal daarbij trots uit. Daarom is het belangrijk dat je integer handelt en altijd kunt uitleggen waarom een besluit is genomen.  Een integer besluit doet recht aan alle belangen en rechten van alle betrokkenen. Integer wegen van alle argumenten en standpunten levert een moreel juist oordeel op. Hiermee zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en respect aan integriteit te koppelen termen. Integer betekent dat je vertrouwelijk omgaat met informatie, deze alleen gebruikt wanneer nodig en niet aan derden verstrekt. Integriteit leidt tot vertrouwen in de organisatie en in de mensen die daar werkzaam zijn.

  PROFFESIONALITEIT

  Professionaliteit is de vakkundigheid van de Kustwachter en de organisatie. Wij zorgen er voor dat we goed zijn opgeleid en getraind, onze vakkennis op peil houden en open staan voor feedback om onze prestaties te verbeteren. Ook zorgen wij ervoor dat de Kustwachtorganisatie goed is ingericht en dat de bedrijfsvoering op orde is. Niet wijzen naar anderen, zelf verbeteren. De combinatie van onze persoonlijke vakkundigheid en de kwaliteit van de organisatie zorgen er voor dat wij door anderen als professionals worden gezien.

  BETROKKENHEID

  Betrokkenheid heeft voor ons twee betekenissen. Wij zijn betrokken bij ons Kustwachtwerk en zijn ook betrokken bij het wel en wee van de samenleving. Betrokkenheid heeft een vorm van loyaliteit in zich en betekent dat je geeft om je werk en de mensen met wie je werkt. Betrokkenheid creëert ook een veilige omgeving, waar mensen graag komen. Wees niet onverschillig ten opzichte van elkaar, maar toon interesse in wat anderen bezig houdt. Het maakt ons tot betere medewerkers en daarmee beter in staat om ons werk te doen.  Betrokkenheid betekent ook dat we achter de missie en visie van de Kustwacht staan. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de strategie. Onderlinge betrokkenheid draagt bij aan gezamenlijk realiseren van doelstellingen en verhoogt de motivatie en de werksfeer.

  TRANSPARANT

  Transparant betekent letterlijk ‘doorschijnend’ en met openheid wordt bedoeld dat wij benaderbaar zijn. De combinatie van deze twee woorden betekent dat ons handelen voor de buitenwereld duidelijk en inzichtelijk moet zijn en dat wij open staan om daarover aangesproken te worden. Met andere woorden: wij staan open voor de mening van anderen en kunnen laten zien waarmee wij bezig zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde voor integer handelen en het kweken van vertrouwen.

  ONAFHANKELIJK

  Onafhankelijkheid betekent voor ons dat we bij de uitvoering van ons werk niet onder invloed van iemand anders staan. Dit moet niet verward worden met het belang van hiërarchische aansturing en optreden in teamverband (als individu een onderdeel van het team). Onafhankelijk handelen betekent je werk naar eer en geweten doen zonder beïnvloeding door de aard (status of afkomst) van de personen in je omgeving. Vrouwe Justitia heeft hiervoor een blinddoek, wij doen dit met ogen open en zonder aanziens des persoons. Of het nu gaat om feedback (per definitie positief en opbouwend) geven aan collega’s en/of superieuren of over handhaven van de wet, wij doen dat onafhankelijk en respectvol.

  HET BELEID

  Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald. Om alle vormen van beleid meer te stroomlijnen is de kustwachtcommissie in het leven geroepen. De kustwachtcommissie biedt de beleids- en jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen aan de beheersminister, de minister van defensie.  Het justitiële beleid van de kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) wordt bepaald door de drie ministers van justitie.  Aansturing van de Kustwacht via de justitiële lijn geschiedt via de procureurs-generaal, via de algemene lijn kan dit door tussenkomst van de gouverneurs van Aruba, Curaçao en St. Maarten.

  HET OPDRACHT

  De opdracht aan de KWCARIB luidt:

  De maritieme rechtshandhaving (toezicht en opsporing) alsmede de maritieme veiligheid binnen het verantwoordelijkheidsgebied zoals vastgesteld in de voorlopige regeling KWCARIB.

  DE TAAK

  De taken van de KWCARIB zijn te verdelen in twee gebieden:

  1. Opsporing & toezicht en
  2. Dienstverlening

  De Kustwacht houdt zich intensief bezig met het opsporen van drugs en wapens, illegale immigratie, illegale visserij en milieu vervuiling. Samenwerking met andere autoriteiten, zoals douane en politie is hierbij heel belangrijk. Regelmatig lukt het in een gezamenlijke actie om bijvoorbeeld drugsaanlandingen te voorkomen waardoor het ook aan land veiliger wordt. De opsporingstaak wordt uitgeoefend in de territoriale wateren die rond de eilanden liggen. In deze gebieden heeft de Kustwacht ook opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. In de economische visserijzones mag de Kustwacht optreden als het gaat om visserijovertredingen. De Kustwacht controleert ook of degenen die zich op zee bevinden zich aan de geldende regels houden, bijvoorbeeld of zij in het bezit zijn van een vaarbewijs en registratiepapieren. Ook grijpt de Kustwacht in wanneer het vaargedrag van seadoo’s gevaarlijk of hinderlijk is voor de badgasten.
  De Search and Rescue taak (SAR), het redden van mensenlevens op zee, wordt uitgeoefend in een groot gebied ten noordwesten van de Benedenwindse eilanden. De Kustwacht coördineert vanuit het RCC de zoek- en reddingsacties wanneer in dit gebied bijvoorbeeld een bootje wordt vermist, een duiker in de problemen is geraakt of een zeilboot averij heeft gelopen. Er bestaan goede samenwerkingsverbanden met vrijwillige reddingsorganisaties en omliggende landen om de SAR-taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


   

  OPERATIEGEBIED

  HET OPERATIEGEBIED  DE KUSTWACHTLOKATIES

  STEUNPUNT SINT MAARTEN
  Simpson Bay
  Sint Maarten
  STEUNPUNT ARUBA
  Marinierskazerne Savaneta
  Aruba
  STEUNPUNT CURACAO
  Marinebasis Parera Curaçao
  Curaçao
  COASTGUARD AIRSTATION HATO
  Curaçao

  KUSTWACHT SAMEN STERK